sexta-feira, setembro 2

Cota galáctea

Pechan (ou múdanse) as livrarias e ábrense blogs.