segunda-feira, março 26

Círculo bipolar

Se, na meirande parte dos casos, as repercusións das enfermidades afectan ao contorno persoal do doente, esta obviedade resulta ainda mais sangrante con respeito aos transtornos psiquiátricos, cargados dun forte estigma social de incomprensión, ocultamento e tabú.

Con independéncia da violéncia de raíz machista, tampouco ven desvirtuar a realidade reconhecermos que existen homes vítimas de maltrato psicolóxico e até físico. Nestas situacións, o siléncio é case obrigado e a indefensión social e xurídica manifesta.

· O Bosco, Extración da Pedra da Loucura (1475-80)

A todo risco

Don Vicente disertando sobre o sexo e as teorias freudianas:

Sinxelamente: o fomento centífico do vicio, a base de bioloxía e de psiquiatría freudiana e de endocrinismo e demáis chafalladas. Que non é outra cousa máis que vicio, iso do amor libre, ao que tenden estas propagandas, máis ou menos direitamente. Non hai, non pode haber amor libre; o que chaman amor libre non é máis que vicio libre. O amor, por natureza, é servidume; onde hai libertade non hai amor. O amor non se pode reducir a un asunto de sexos. A virxinidade, o casamento, a fidelidade, os fillos, son cousas que requiren alma, que requiren sentimento, que requiren virtude, que custan esforzo e sacrifizo. Istes probes de esprito, istes cobardes, istes egoístas que compoñen o mundo moderno, non teñen folgos nen arnaces para ningún esforzo, para ningún sacrifizo. Pésalles a moral porque non teñen coraxe para ela, porque son menos homes que os de enantes; o que queren é aforrar traballos e darlle gusto ao corpiño. E non faltan doutores sen vergonza nen literatos cínicos para xustificaren a sua larchaneiría. Veleiquí o segredo do problema sexual.

Texto de Vicente Risco publicado na revista Nós, número 119, páx. 238; citado na biografía escrita por Carlos Casares sobre o intelectual ourensán, editada por Galaxia.